*മലയാള മനോരമയും KBS Academy യും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന *NEET-KEAM contest 2020* 

————————————————————————————————————————–

ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 4 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം, നിങ്ങളുടെ പേരും,സ്കൂളും സഹിതം SMS ആയോ WhatsApp ആയോ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക. ദിവസേന ശരി ഉത്തരം അയക്കുന്നവരിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക്    KBS Academy, Palakkad നടത്തുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സിന് യഥാക്രമം 100%,50%,25% ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കും.

Mob: 79026 10001

Answer the daily questions through the following link.
https://www.facebook.com/kbspalakkad/

WhatsApp chat